فرمول تولید موم بهینه سازی شده برای ریخته گری دقیق 4

فرمول تولید موم بهینه سازی شده برای ریخته گری دقیق 4

فرمول تولید موم  بهینه سازی شده برای ریخته گری دقیق 4

این فرمول برای ساخت موم ریخته گری دقیق کاربرد دارد

 اجزای تشکیل دهنده و نسبت وزنی آنها در این فرمول به روش علمی اپتیمم سازی شده است.

 این موم شرینکیج حجمی حدود 0.78 درصد داشته و سطح آن بدون تخلخل و پوسته و ترک یا چسبندگی می باشد.

این فرمول با کاربرد صنعتی در ریخته گری انواع قطعات بوده و در یک صفحه با فرمت پی دی اف ارائه شده است